Trkačko udruženje RCN

PHONE:           064 199 37 81

E-MAIL:           runningclubnis@gmail.com

ADDRESS:      Jovana Ristića 11/40, Niš

Prijavi se za novosti

Image Alt

Statut

У складу са чланом  38. и 39. Закона о спорту („Сл. гласник РС” бр. 10/2016), на основу члана 55. став 1. Закона о спорту (Сл. гласник 10/2016), Оснивачка скупштина Тркачког удружења РЦН са седиштем у Нишу на седници Оснивачке скупштине, одржаној 12. 11. 2020. године, усвојила је 

 

СТАТУТ

Тркачког удружења РЦН

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Тркачко удружење РЦН (у даљем тексту Спортско удружење) је спортска организација основана ради обављања спортских активности чланова у спортским гранама: атлетике, триатлона а у оквиру спортских грана у области спорт у фирмама, спортска рекреација и универзитетски спорт. Спортско удружење је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација са статусом удружења грађана.

Члан 2.

Спортско удружење је основано 12. 11. 2020. године у Нишу и тај дан се слави као слава Спортског удружења.

Члан 3.

Назив Спортског удружења је Тркачко удружење РЦН.

Члан 4.

Седиште Спортског удружења је у Нишу.

Спортско удружење делује на подручју Републике Србије и Европе.

Члан 5.

Спортско удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутoм.

Члан 6.

Спортско удружење има печат округлог облика на коме је ћирилицом исписан назив Тркачко удружење РЦН и седиште Ниш.

Спортско удружење има заставу, грб и амблем.

Спортско удружење има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Спортског удружења и остављен простор за број и датум.

Члан 7.

Рад Спортског удружења је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.

Члан 8.

Спортско удружење може одлуком скупштине основати са другим спортским  удружењима одговарајући савез или се учланити у савезе у области . Спортско удружење у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја атлетике, триатлона и других рекреативних облика спорта и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Спортског удружења и надлежног гранског савеза.

Члан 9.

Стручни рад у Спортском удружењу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са Законом и правилима Спортског удружења и надлежног гранског савеза.

Члан 10.

Чланови Спортског удружења су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин могу да извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута Спортског удружења.

Чланови Спортског удружења имају права и обавезе утврђене овим статутом и другим спортским правилима и прописима.

Члан 11.

Чланови Спортског удружења се деле на: редовне, помажуће и почасне .

 • Редовни чланови имају право да учествују у избору органа Спортског удружења и да буду бирани у те органе.
 • Помажући чланови Спортског удружења имају право да учествују у раду Скупштине Спортског удружења и да износе ставове, мишљења и предлоге. 
 • Почасни чланови имају саветодавну улогу.

Члан 12.

Почасни чланови не плаћају чланарину.

Члан 13.

Редовни чланови Спортског удружења су лица која су у Спортском удружењу активно регистрована (регистрована су за Спортско удружење у складу са спортским правилима), баве се спортском активношћу за коју је Спортско удружење регистровано, стручњаци ангажовани у Спортском удружењу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органе Спортског удружења, радници у радном односу са Спортским удружењем.

Члан 14.

Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно помажу Спортско удружење у остваривању његових статутарних циљева и задатака.

Помажући чланови имају право на коришћење објеката и услуга стручних радника Спортског удружења, под условима утврђеним Одлуком Управног одбора Спортског удружења.

Члан 15.

За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Спортског удружења, као и лице које има знатне заслуге за унапређење  атлетике, и триатлона

Члан 16.

Права и обавезе чланова Спортског удружења су да:

 1. у оквиру Спортског удружења покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Спортског удружења у циљу унапређења атлетике, триатлона и у оквиру спортских грана у одговарајућој области
 2. непосредно или преко својих представника у органима Спортског удружења дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.,
 3. иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Спортском удружењу,
 4. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Спортско удружење у оквиру своје активности,
 5. буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Спортском удружењу и управљају пословима Спортског удружења,
 6. дају Спортском удружењу информације и податке које оно од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака,
 7. уредно плаћају Спортском удружењу чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Спортског удружења,
 8. у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух,
 9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим актима Спортског удружења и одлукама органа Спортског удружења,
 10.  учествују у стручним активностима Спортског удружења,
 11. остварују увид у рад Спортског удружења и његових органа,
 12. учествују у утврђивању плана и програма рада Спортског удружења,
 13. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Спортског удружења,
 14. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Спортског удружења,
 15. чувају спортски и друштвени углед Спортског удружења,
 16. извршавају пуноважно донете одлуке органа Спортског удружења,
 17. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Спортског удружења.

Члан 17.

Неко лице може да буде примљено за редовног члана Спортског удружења ако:

 1. потпише приступницу,                                                           
 2. да изјаву да у целини прихвата статут и друга општа акта Спортског удружења,
 3. уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора Спортског удружења,
 4. има способности потребне за остваривање циљева и задатака Спортског удружења.

Члан 18.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Члан 19.

Члану Спортског удружења се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

 • опомена,
 • новчана казна,
 • искључење из Спортског удружења.

Члану Спортског удружења који је у радном односу са Спортским удружењем изричу се дисциплинске мере у складу са законским прописима који уређују радне односе.

Члан 20.

Својство члана Спортског удружења престаје :

 1. смрћу члана,
 2. на писмени захтев члана,
 3. одлуком Управног одбора Спортског удружењау складу са чланом 22. овог Статута.

Члан 21.

Управни одбор Спортског удружења доноси одлуку о престанку својства члана Спортског удружења када се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Спортског удружења, уколико нарушава односе у Спортском удружењу, уколико не извршава Статутом предвиђене обавезе или уколико задоцни са плаћањем чланарине упркос писменој опомени.

На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Спортског удружења члан Спортског удружења може поднети жалбу Скупштини Спортског удружења.

Одлука Скупштине Спортског удружења по жалби је коначна.

Члан 22.

Чланови чије је чланство у Спортском удружењу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине.

Члан 23.

Члан Спортског удружења одговара за своје обавезе према Спортском удружењу које су настале пре престанка својства члана Спортског удружења. Престанком својства члана Спортског удружења престаје и мандат члану у органима и радним телима Спортског удружења.

Члан 24.

Спортско удружење и спортиста закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.

Професионални спортиста заснива са Спортским удружењем радни однос, у складу са законом.

Члан 25.

Спортско удружење у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних припрема.

Члан 26.

Спортиста је обавезан да се најмање једанпут годишње подвргне утврђивању опште и посебне здравствене способности у складу са одлуком надлежног органа Спортског удружења и спортским правилима.

Члан 27.

Спортиста не сме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у Спортском удружењу смеју дати допинг, под претњом искључења из Спортског удружења, односно престанка радног односа или раскида уговора

Циљеви и задаци Спортског удружења, одређење спортске гране и спортске дисциплине и садржаја активности

Члан 28.

Спортско удружење обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој спорта и од користи за његове чланове, а нарочито:

 1. изражавање или побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа, 
 2. обезбеђење услова за обављање спортских активности, 
 3. организовано обављање спортских активности и спортских делатности у циљу задовољења потреба човека за стваралаштвом, афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењем са другима, 
 4. развој, афирмација и промоција базичних спортова: трчања, триатлона и других рекреативних облика спорта и повећање бављења овим спортовима (омасовљење ових спортова),
 5. обезбеђење услова за развој и унапређење врхунских спортских резултата у области базичних спортова: трчања, триатлона и других рекреативних облика спортова, на свим нивоима такмичења, 
 6. промоција образовне и васпитне функције спорта, фер-плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење базичним спортовима: трчањем, триатлоном и другим рекреативним облицима спорта и спортом уопште. 

Спортска грана и спортска дисциплина

Удружење обавља своје активности у оквиру спортске гране и спортске дисциплине у оквиру спортских грана: 

 1.  атлетика, која обухвата следеће спортске дисциплине: 
 • олимпијске дисциплине у групи трчања (мушкарци и жене): 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м, маратон, 
 • неолимпијске дисциплине у групи трчања (мушкарци и жене): 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 2000 м, 3000 м, полумаратон, 
 • неолимпијске дисциплине у групи трчања које се одржавају ван стадиона (мушкарци и жене): уличне трке, крос, планинске трке и трке по стазама у природи, 
 1. триатлон, који обухвата следеће спортске дисциплине: 
 • олимпијска дисциплина (мушкарци и жене): олимпијска дистанца, 
 • олимпијска дисциплина (мешовито): штафета, 
 • неолимпијске дисциплине (мушкарци и жене): спринт дистанца, триатлон на халф дистанци, триатлон на лонг дистанци, зимски триатлон, крос триатлон, дуатлон, акватлон. 

У оквиру спортске гране из става 1. овог члана, Удружење организује своје активности у оквиру следећих спортских области и спортских дисциплина: 

 1. спортска рекреација (спорт за све, рекреативни спорт, масовни спорт), 
 • дисциплине (мушкарци и жене): аеробик, пилатес, пешачење, рекреативни фитнес и друго физичко вежбање кроз рекреативне спортске активности у појединим гранама спорта, 
 1. спорт старијих особа,
 1. спорт у фирмама, 
 1. универзитетски спорт.

Спортске активности Удружења

У оквиру спортских дисциплина које организује, Удружење организује следеће активности: 

 1. стварање услова за развој базичних спортова: трчања, триатлона и других рекреативних облика спортова у јединици локалне самоуправе и Републици Србији, 
 2. организовање спортских манифестација и такмичења, 
 3. учешће у националним и међународним спортским такмичењима и другим спортским приредбама, 
 4. изградњу и одржавање спортских објеката, 
 5. перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту који су ангажовани у Удружењу, 
 6. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу базичних спортова: трчања, триатлона, фитнеса, јоге и других рекреативних облика спортова, 
 7. ангажовање у Савезу и другим асоцијацијама чији је члан и сарадњу са другим организацијама у области спорта у Републици Србији, 
 8. заступање заједничких интереса својих чланова пред јавним властима и остваривање сарадње са јавним властима јединице локалне самоуправе и Републике Србије, 
 9. издавање сопствених публикација, 
 10. остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање међународног угледа српског спорта, 
 11. популаризацију у области базичних спортова: трчања, триатлона, фитнеса, јоге и других рекреативних облика спортова у медијима, образовним институцијама и другим организацијама, 
 12. предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и одржавању спортских приредби и јачање васпитне улоге спорта, 
 13. бригу о заштити здравља спортиста, 
 14. подстицање бављења трчањем, триатлоном, фитнесом, јогом и другим рекреативним облицима спорта у свим сегментима становништва, 
 15. старање о телесном и духовном обликовању (формирање) малолетних чланова, 
 16. активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима,
 17. остваривање сарадње са привредним друштвима, установама и другим правним и физичким лицима, од значаја за остваривање циљева Удружења, 
 18. вођење евиденција од значаја за рад и историју Удружења, 
 19. друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Удружења и остваривању положаја утврђеног законом и спортским правилима Савеза. 

Остваривање циљева Удружења ближе се регулише одговарајућим општим и појединачним актима које доносе надлежни органи Удружења у складу са овим Статутом. 

Члан 29.

Спортско удружење може ради постизања циљева и задатака предвиђених претходним чланом Статута, основати предузеће, установу или другу законом прописан облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или другим правним или физичким лицима.

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊЕМ

Члан 30.

Спортским удружењем управљају његови чланови преко својих представника у органима Спортског удружења.

Члан  31.

Органи Спортског удружења су: Скупштина, Председник Спортског удружења, Генерални секретар, Управни одбор и Надзорни одбор.

СКУПШТИНА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

Члан 32.

Скупштина може бити изборна и редовна.

Скупштина је највиши орган Спортског удружења.

Скупштину сачињавају сви редовни чланови Спортског удружења.

Члан 33.

Изборна скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Спортског удружења бирају своје представнике у органима Спортског удружења.

Скупштина заказује и Изборну скупштину најкасније 60 дана пре истека мандата члановима органа Спортског удружења.

Члан 34.

Скупштина Спортског удружења:

 1. доноси и усваја:
 1. Статут Спортског удружења,
 2. програм рада и развоја Спортског удружења,
 3. финансијски план,
 4. кодексе и друга правила понашања,
 5. годишњи извештај о раду Спортског удружењаи његових органа,
 6. одлуку о располагању непокретностима Спортског удружења,
 7. одлуку о престанку рада Спортског удружења,
 8. одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа Спортског удружења,
 9. одлуку о промени намене спортског објекта којим Спортско удружење располаже,
 10. друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом.
 1. утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Спортског удружења,
 1. бира Председника Спортског удружења и чланове Управног и Надзорног одбора. 

Члан 35.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

Члан 36.

Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. Скупштину сазива председник Спортског удружења.

Скупштина се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног одбора и 2/3 чланова Спортског удружења.

Уколико председник Спортског удружења не сазове Скупштину по захтеву из става 3. овог члана, Скупштину може сазвати Управни, односно Надзорни одбор.

Члан 37.

Радом Скупштине руководи председник Спортског удружења.

О току рада седнице Скупштине води се записник, који треба да потпишу председник, односно председавајући, записничар и оверачи записника. Записник треба да садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова Спортског удружења, резултате гласања и избора, прелоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има право да на основу образложеног предлога разгледа записник.

Члан 38.

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова.

Члан 39.

Скупштина доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Одлуку о престанку рада Спортског удружења Скупштина доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова.

УПРАВНИ  ОДБОР

Члан 40.

Управни одбор је орган управљања Спортским удружењем.

Управни одбор броји 3 члана.

Члан 41.

 1. Утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, предлог програма рада и предлог финансијског плана,
 2. одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и других облика организовања од значаја за Спортско удружење, односно о њиховом гашењу,
 3. утврђује програм спортске сарадње,
 4. утврђује унутрашњу организацију Спортског удружења,
 5. бира представнике Спортског удружења у организацијама и савезима чији је Спортско удружење члан,
 6. бира чланове комисија,
 7. одлучује о ангажовању стручњака у спорту у Спортском удружењу,
 8. додељује награде и признања Спортског удружења,
 9. доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине,
 10. именује и разрешава генералног секретара Спортског удружења,
 11. одлучује о стицању и престанку својства члана у Спортском удружењу.

Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године.

Члан 42.

Чланове Управног одбора Скупштина бира тајним гласањем из редова истакнутих друштвено-спортских радника, спортских стручњака и спортиста, на предлог председника.

Члан 43.

Председник Спортског удружења је пуноправан члан и председник Управног одбора.

ПРЕДСЕДНИК СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

Члан 44.

Председник Спортског удружења је орган руковођења Спортског удружења.

Председник Спортског удружења бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту функцију.

Председник Спортског удружења за свој рад одговара Скупштини Спортског удружења.

Члан 45.

Председник Спортског удружења:

 1. представља и заступа Спортско удружење и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана,
 2. одговоран је за законитост рада Спортског удружења,
 3. утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор,
 4. доноси правилник о систематизацији радних места у Спортском удружењу,
 5. потписује појединачне и колективне уговоре,
 6. одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном,
 7. доноси Павилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Спортског удружења,
 8. одобрава службена путовања,
 9. врши друге послове из делокруга рада Спортског удружења који су му Статутом стављени у надлежност или који нису у делокругу Скупштине или Управног одбора.

За вршење одређених послова из своје надлежности, председник Спортског удружења може овластити друго лице из Спортског удружења.                                             

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 46.

Спортско удружење има генералног секретара којег непосредно именује Управни одбор својом одлуком, након јавног конкурса чије критеријуме одређује комисија састављена од председника Спортског удружења и два члана Управног одбора, које предлаже председник Спортског удружења, а потврђује Управни одбор.

Генерални секретар своју функцију обавља волонтерски и професионално. Када обавља професионално, права и обавезе између Спортског удружења и генералног секретара уређују се уговором о раду.

Члан 47.

Генерални секретар може бити разрешен дужности ако у свом раду прекрши Устав, законе, Статут Спортског удружења и друге акте Спортског удружења.

Одлуку о разрешењу доноси Управни одбор Спортског удружења.

Члан 48.

Генерални секретар учествује у раду Скупштине, Управног одбора и других тела Спортског удружења, али без права гласа.

Генерални секретар спроводи и обезбеђује примену општих аката и програма Спортског удружења, као и поштовање одлука и закључака Скупштине  Спортског удружења, Управног одбора и председника Спортског удружења, а има и следеће послове и задатке:

1)  обавља стручне и административне послове,

2) одговоран је за материјално и финансијско пословање Спортског удружења,

3) предузима мере за остваривање утврђеног плана и програма рада Спортског удружења,

4) заступа Спортско удружење у земљи и иностранству, а у појединим  ситуацијама, по посебном овлашћењу Управног одбора, представља Спортско удружење,

5) закључује уговоре о пословању Спортског удружења,

6) наредбодавац је у испуњавању финансијског плана уз сагласност Управног одбора и председника Спортског удружења,

7) припрема све материјале за рад Скупштине и Управног одбора,

8) ажурира евиденцију чланова Спортског удружења и одговоран је за стални увид у актуелно чланство Спортског удружења и давање података о њему,

9) извшава и друге задатке из свог делокруга рада за које га овласте Управни одбор или председник Спортског удружења.

                                                           НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 49.

Надзорни одбор Спортског удружења је надзорни орган Спортског удружења који врши контролу спровођења Статута и других општих аката Спортског удружења, контролу материјално-финасијског пословања Спортског удружења и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Спортског удружења.

 

Члан 50.

Надзорни одбор Спортског удружења броји три члана које бира Скупштина Спортског удружења из редова својих чланова и из редова експерата за поједине области, на предлог председника Спортског удружења.

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.

Члан 51.

Надзорни одбор подноси Скупштини Спортског удружења извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Спортског удружења.

Надзорни одбор подноси Председнику Спортског удружења извештај о питањима из свог делокруга најмање два пута годишње.

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

Члан 52.

Чланови органа Спортског удружења одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Спортском удружењу ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.

Лица из става 1. овог члана не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У СПОРТСКОМ УДРУЖЕЊУ

КОМИСИЈЕ

Члан 53.

У Спортском удружењу се, ради обављања одређених послова, могу формирати комисије, и то:

 • такмичарска
 • дисциплинска
 • тренерска

Састав, број чланова, начин избора чланова и председника, као и надлежности комисија одеђује Управни одбор.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ПРИЈАТЕЉА

Члан 54.

У Спортском удружењу се, ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима и љубитељима спортског удружења, може формирати клуб пријатеља.

Начин рада Спортског удружења пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАСИРАЊЕ РАДА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

Члан 55.

Средства за рад Спортског удружења образују се од:

 • доприноса ( чланарине) његових чланова,
 • накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише, 
 • накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност регулише, 
 • прихода сопствених предузећа и других привредних организација, 
 • прилога донатора и спонзора,
 • давања из буџета и других извора у складу са законом.

Члан 56.

Спортско удружење може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.

Спортско удружење може стицати приходе и од обављања појединих делатности из члана 55. Статута када је то законом који ту делатност регулише допуштено, након што се за обављење те делатности региструје код надлежног органа.

ЈАВНОСТ РАДА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

Члан 57.

Јавност рада Спортског удружења обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Спортском удружењу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима обавештавања.

Спортско удружење може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Председник Спортског удружења.

Члан 58.

Органи и тела Спортског удружења могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 59.

Спортско удружење редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Спортском удружењу, као и са актуелним дешавањима у Спортском удружењу, путем средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и билтена.

Члан 60.

Представник који даје податке и информације у вези са радом Спортског удружења одговоран је за њихову тачност.

ОПШТИ АКТИ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

Члан 61.

Општи акти Спортског удружења су Статут Спортског удружења, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин одређују одређена питања.

Члан 62.

Иницијативу за доношење општег акта Спортског удружења  или измену Статута може покренути сваки члан, односно орган Спортског удружења и други облик организовања и рада у Спортском удружењу.

Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

Члан 63.

Општи акти Спортског удружења ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.

Члан 64.

У случају несагласности општег акта Спортског удружења и овог Статута примениће се одредбе Статута.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 65.

Скупштина одлучује о доношењу статута, односно о његовим изменама и допунама, двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине.

ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЛАНОВИ

Члан 66.

Спортско удружење води базичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста, стручњака и спортских резултата, у складу са Законом о спорту.

Спортско удружење се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.

Члан 67.

Спортски стручњаци у Спортском удружењу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Спортског удружења.

Члан 68.

У Спортском удружењу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде планова одређује председник Спортског удружења.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 69.

Спорове између Спортског удружењаи чланова Спортског удружењарешавају органи Спортског удружењаи надлежни органи савеза чији је Спортско удружење члан. Органи Спортског удружењаи чланови Спортског удружењасу дужни да изврше одлуку надлежног органа савеза.                                                 

Члан 70.

Спортско удружење престаје са радом у складу са законом и када се чланови Скупштине двотрећинском већином писменим путем изјасне за то.

Члан 71.

У случају престанка рада, имовина Спортског удружења по подмирењу обавеза припашће члановима Спортског удружења сразмерно уделу у развоју Спортског удружења.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Спортског удружења.

Председник Оснивачке скупштине
Ђорђе Анђелковић